30 Ocak 2015 Cuma

Medeni hukuka giriş/ kişiler hukuku / aile hukuku mülkiyet hakkı ,intifa hakı , üst hakkı ,oturma hakkı ,bağlı hakkı , eşyaya bağlı irtifaklar ,düzensiz kişisel , şahsa bağlı irtifaklar ,şahısla kaim irtifak hakları Olay 1 çözümleri TMK m726/f1, 806/f3 826/f1

CEVAPLAR  OLAY 1 :
 C 1) Fatıma taşınmaz üzers1)  ?inde intifa hakkına sahiptir .İntifa hakkı , hakkı sahibine ayrılamaz biçimde bağlı bir hak olup , mirasçılara geçmesine imkan yoktur . Aynı şekilde devredilmezliği söz konusudur.Lakin bu hak bizzat kullanma zorunluluğu yoktur.Yani kullanımın devri olabilir. ( TMK m 806/f1) olayımızda Fatıma İntifa hakkı sahibi Fatıma bu hakkın kullanımını Paşa ya devretmiştir. böylelikle Fatıma ile Paşa arasında bir borç ilişkisi söz konusu olmuştur. İntifa hakkın kullanımın devri nispi niteliktedir. ve bu hak, Fatma'nın intifa hakkına bağlıdır .İntifa hakkı sona erdiğinde kullanım hakkı da sona ermektedir .

C2)  Oturma hakkı da intifa hakkı gibi, şahısla kaim hakkın arasında bulunur . Bu haklar devredilemez ve mirasçılara bırakılamayan haklardır.Ancak intifa hakkın kullanımın devri mümkündür ( tmk  806/f1).

TMK m 823/f3 ' e göre Kanun aksi öngörmedikçe ,intifa hakkına ilişkin hükümler , oturma hakkı içinde geçerlidir. İntifa hakkından farkı   niteliği gereği kullanım hakkı devredilemez. Olayda Can binanın kullanılmayan kısımlarını devredemez .

C3) Düzensiz kişisel irtifaklar arasında yer alan üst hakkı, belirli bir kişi lehine kurulacağı gibi, belirli bir taşınmaz lehine de kullanılabilir. İntifa hakkı ve oturma hakkı ise ancak belirli bir kişiler lehine kullanılabilir. Yani üst hakkı hem kişiye bağlı hemde eşyaya  bağlı irtifak biçiminde kurulması mümkün. Üst hakkı kişiye bağlı irtifak hakkı olan mirasçılarına devri mümkündür. ( TMK m 826/f3) Anlaşmaya bağlı olarak kişiye bağlı üst hakkın devri de mirasçılara geçişi de mümkün olamayabilir . Buna Şahısla kaim irtifak hakkı denilir . Bunun yanında devri mümkün ama miras bırakılamaz yada devri mümkün olmadan mirasçılara bırakılması mümkün şeklide de yapılabilir . Bu iki durum şahısla kaim irtifak hakkı özelliğini ortadan kaldırır.

 Olayda görüldüğü gibi, üst hakkının eşyaya bağlı irtifak hakkı , lehine üst hakkı kurulan taşınmaza kim malik olursa , üst hakkı sahibi de odur . Ömer '' yüklü taşınmaza '' Günhan da '' yararlana taşınmaza''  sahipler. Üst hakkı sahipliği, eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip bağlandığı için yararlana taşınmaza malik olduğu için  üst hakkını da kazanır.Eşyaya bağlı bağlı irtifak biçiminde kurulmuş üst hakkın, yaralanan taşınmazın mülkiyetinden bağımsız olarak devredilmesi mümkün değil.

Hak sahibine tam kullanma ve yaralanma yetkisini tanıyan irtifak hakkı, intifa hakkı olarak adlandırılır. Diğer irtifak haklarında bu görülmez .

C4) Üst hakkı bir arazinin üstünde yada altında, yapı yapma yada olan bir yapıyı muhafaza etme ve söz konusu yapının mülkiyetine sahip olma yetkisi veren irtifak hakkıdır. ( TMK  M 726. 826 / F1 )
Yüklü taşınmaz malikinin mülkiyet hakkından doğan yetkileri, üst hakkı sahibi lehine sınırlanmış olur .

olayda , taşınmaz maliki Ömer'rin taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı devam ederken , üsta hakkına dayalı olarak taşınmaz üzerinde inşa edilen yapıda da Günhan ' nın mülkiyet hakkı bulunur .Arazi ve yapı üzerindeki mülkiyet hakları  bir birinden bağımsızdır. Buna karşılık yapı üzerindeki mülkiyet hakkı, üst hakkına ayrılamaz bir biçimde bağlıdır. Yapı üzerindeki mülkiyet hakkı tek başına tasarruf işlemine konu olamaz .


Yapı üzerinde ki mülkiyet hakkın devri, üst hakkın devrinden bağımsız olamazÜst hakkı devri kime geçse yapı üzerindeki mülkiyet de ona geçer28 Ocak 2015 Çarşamba

MEDENİ HUKUKA GİRİŞ/ KİŞİLER VE AİLE HUKUKU OLAY 1 MÜLKİYET HAKKI ,İNTİFA HAKKI, ÜST HAKKI, OTURMA HAKKI, BAĞLI HAKLAR, EŞYAYA BAĞLI İRTİFAKLAR, DÜZENSİZ KİŞİSEL İRTİFAKLAR,ŞAHSA BAĞLI İRTİFAKLAR,ŞAHISLA KAİM İRTİFALAR HAKLARI TMK m 726/f.1 ,TMKm823/f1, TMKm826/f1

Olay 1: Ömer , mülkiyet hakkı sahibi olduğu taşınmazlardan biri üzerinde Fatıma lehine, intifa hakkı, diğer taşınmaz  üzerinde Can lehine oturma hakkı, bir diğer  taşınmaz üzerinde ise Günhan'ın  mülkiyet hakkı sahibi taşınmaz lehine üst hakkı kurmuştur. Sonra Fatıma sahibi olduğu hakkın kullanımını Paşa' ya devretmiştir. Can , taşınmazın kullanmayan kısımlarını kiraya vermeyi istemiştir . Günhan ise üst hakkını kullanarak Ömer'in taşınmazı üzerinde bir inşaat inşa etmiştir.

SORULAR :
s1) atıma ile Paşa arasındaki hukuki ilişki nedir ? Paşa' sahibi olduğu hakkın niteliği hakkında bilgi veriniz ?

s2) oturma hakkı niteliğini göz önüne alarak bu hak sahibinin kullanmadığı kısımlarını kiraya verebilir mi? Açıklayınız

s3) Ömer sahibi olduğu taşınmaz üzerinde, Günhan sahibi olduğu taşınmaz lehine üst hakkı kurulması mümkün mü ? Aynı durumda tam kullanma ve yararlanma yetkisi sağlayan bir irtifak hakkı kullanılabilir mi ? Açıklık getiriniz

s4) Üst hakkına dayanarak inşa edilen yapı üzerinde Günhan' nın  sahibi olduğu hak tanımı nedir ?  Bu hakkın, üst hakkından bağımsız olarak devri mümkün müdür ? Açıklayınız